Fiske och miljövård

...Vallens fiske- och miljövårdsförening...

Föreningen bildades den 7 Maj 1957

och fick namnet Vallens fiskevårdsförening men kom 1983 att antaga nuvarande namn i samband med att sjörestaureringensarbetet startade.


Föreningens syfte och ändamål är att främja fisket, förbättra och vidmakthålla sjöarnas PH- värde samt bekämpa en onormal vasstillväxt. I övrigt bedriva miljöarbete i största allmänhet.


Vallens sjöar är mycket byns karraktär och därmed mycket viktigt att vårda. Namn på de sjöar som ingår i Vallens sjösystem är Vallsträsket, Flaxenviken, Lillvattnet , Stortrehörningen, Lilltrehörningen, Nöppelsjön, och Stavvattnet. Avrinningen sker mot norr och rinner ut i Burälven vid Mjödvattnet.


Från början var fiskekortförsäljning föreningens huvudsakliga inkomstkälla.


F. o m. 1978 beslutades att upphöra med fiskekortförsäljning och vädja om frivillig insamling av 100 kr. per bofasta hushåll och även sommarstugeägare, avgiften skulle då innefatta fiskekort, samt möjlighet att fiska med fasta redskap.


Föreningen är registrerad och kan därigenom söka och erhålla stads- och kommunala bidrag.


1983 startade ett kalkningsprojekt för att sjöarna skulle förhindras bli svartlistade. Ca 100 ton kalk har lagts ut på vinteris samt ca. 26 ton tillföres årligen vid tillrinnande bäckar.


Genom ett frivilligt initiativ av Holger Hägglund som tillverkade en vassröjningsaggregat och själv körde den i 10 somrar varefter byborna övertog verksamheten. 1998 inköpte föreningen ett nytt aggregat som kostade ca. 40.000 kronor. Förhoppningsvis kommer därigenom Vallens sjöar att bevaras och förbli en resurs för Vallens by i framtiden.


Föreningen har till nämnda projekt erhållit bidrag från Länsstyrelsen och Skellefteå kommun.


Föreningen förvaltas av en styrelse som väljs vid Vallens Samfällighetsförenings årsmöte.


Vallens Fiske och Miljövårdsförening


Vassröjning i Vallsträsket


Organisation:

Kassör och teknikansvarig: Leif Larsson 0914-70085


Huvudansvarig vassröjning:

Hans-Olof Markström 070-3426902

(skall förhoppningsvis veta var båten finns och övriga uppgifter)

Lillvattnet: Kjell Olsson 0914-701 52

Trehörningen: Gunnar Olofsson 070-6735251

Flaxenviken: Per-Anders Markström 070-6216621

Vid Långholmen: Yngve Pettersson 070-2306856

Långholmen del av Sladan: Mikael Greve 070-6835075

Sladan: Gösta Stenberg 070-6249091 och 0914-70002


Båtvagn finns hos Hans-Olof Markström.


Bensin köper man när den är slut och lämnar kvittot till Leif Larsson.

Urna Nuncat