Vallens samfällighetsförening

Fram till 23 maj 1985 kallades samfällighetsföreningen i vardagligt tal för ”byamän”, och den hade som uppgift att förvalta byns samfällda mark och vatten enligt upprättad andelsförteckning. Den som hade en andel i förteckningen hade därmed rösträtt enligt stadgarna. Problemet var att varje andelsägare hade vetorätt och därmed kunde blockera ett beslut med sitt veto. Detta ålderdomliga förfarande gjorde verksamheten tungrodd. Ordförande kallades för ”byaålderman”.  Det fanns också ett ”byaråd” som inkluderade två personer som samverkade med byaåldermannen.

Numera fungerar föreningen enligt moderna föreningsstadgar och det krävs majoritetsbeslut för att kunna driva igenom förslag. Styrelsen består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Samfälligheten omfattar 95 ha mark och 390 ha vatten. Andelsägarna är idag ett 40-tal och endast de kan rösta i olika frågor även om övriga bybor har rätt att delta på årsmötet/majstämman, som alltid hålls den första maj.

Föreningen äger och förvaltar en hyresfastighet, f.d. gamla skolan, som inrymmer 4 lägenheter samt Vallens förskola som drivs kommunalt. Föreningen har även köpt till jordbruksmark och fastigheter som bildar Vallens Hembygdsområde, som i sin tur förvaltas av Hembygdsgruppen. Samfällighetsföreningen har också avsatt tomtmark för ev nybyggnation av bostads/fritidshus.

Byns sjöar och fiskevatten förvaltas av Vallens miljö- och fiskevårdsförening, se under föreningar.

Ordförande Anders Hedlund

Sekreterare Monica Hägglund