Kallelse till VIS årsmöte

Medlemmar i Vallens IS kallas till ordinarie årsmöte.

Datum: Onsdag 20 mars 2024, kl 19:00
Plats: EnVISheten

Förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Godkännande av föreslagen dagordning
 3. Val av ordförande för årsmötet, val av sekreterare vid årsmötet
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Föredragande av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas rapport
 7. Rapport från fondförvaltningens styrelse
 8. Beslut om styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet för föregående verksamhetsår
 9. Föredragning om 2024 års verksamhetsplan och budget

  Fikapaus
 10. Godkännande av föreslagen verksamhetsplan och budget
 11. Val av styrelseordförande för kommande verksamhetsår
 12. Val av tre styrelserepresentanter för två år
 13. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
 14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 15. Val av anläggningsgrupp
 16. Val av badplatsgrupp
 17. Val av fotbollsskola/ungdomsgrupp
 18. Val av midsommargrupp
 19. Val av kontaktperson för skoterfrågor
 20. Val av styrelse till fondförvaltning
 21. Val av valberedning
 22. Fastställande av medlemsavgifter för 2025
 23. Övriga frågor
 24. Årsmötets avslutning

Kallelsen finns även som PDF här:

Dela på sociala medier: